AVV

1. Algemeen

Deze algemene verkoopvoorwaardes, levering, aanbod en betaling zijn van toepassing op alle leveringscontracten en op de gehele zakelijke relatie tussen NetCo Professional Services GmbH, hierna NETCO genoemd, en de koper. Andere voorwaarden dan deze, in het bijzonder algemene voorwaarden van de koper, zijn niet van toepassing, zelfs indien NETCO zich daar niet uitdrukkelijk tegen verzet.De aankoop erkent deze algemene voorwaarden uiterlijk bij de aanvaarding van de goederen. Voor het overige zijn de relevante bepalingen van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch) en het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) van toepassing.

 

2. Sluiting van het contract

Alle contractuele onderhandelingen tussen partijen, telefonisch gemaakte afspraken of andere regelingen, in het bijzonder wijzigingen van de contractuele afspraken, dienen schriftelijk te geschieden en, voor zover zij afwijkingen van de oorspronkelijk overeengekomen koopovereenkomst bevatten, schriftelijk door NETCO te worden goedgekeurd. Door de koper bij NETCO geplaatste bestellingen worden pas rechtsgeldig na schriftelijke orderbevestiging door NETCO.

De schriftelijke orderbevestiging wordt vervangen door de factuur indien de order onmiddellijk door NETCO wordt uitgevoerd. Offertes van NETCO zijn vrijblijvend, tenzij het bindende karakter van de offerte schriftelijk is vastgelegd. NETCO is met name niet verplicht een aankoopaanbod te aanvaarden indien de bestelling is geplaatst op basis van een circulaire en/of een prijslijst. In de regel verzekert NETCO alle contractuele diensten bij een handelskredietverzekeraar. Indien deze weigert de koopprijs te verzekeren tegen insolventie van de koper of vergelijkbare omstandigheden, is NETCO gerechtigd zich van de bestelling terug te trekken. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke aanbieding van NETCO.

 

3. Prijzen

De prijzen zijn in euro, exclusief verpakking, plus de op de dag van facturering geldende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde, alsmede de wettelijke leveringskosten.

 

4. Levering

Door NETCO opgegeven levertijden zijn in het algemeen niet bindend, tenzij in individuele gevallen uitdrukkelijk schriftelijk vaste data zijn overeengekomen. In dit geval verbindt NETCO zich ertoe de koper onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van verwachte vertragingen in de leveringsdatum. Indien een door NETCO aangekondigde verwachte leveringsdatum voor de koper onredelijk wordt vertraagd, heeft de koper het recht NETCO een redelijke respijttermijn te stellen en zich na het vruchteloos verstrijken van deze termijn geheel of gedeeltelijk uit de koopovereenkomst terug te trekken.

In geval van herroeping zijn verdere vorderingen uitgesloten; vorderingen tot schadevergoeding wegens wanprestatie of wegens vertraging zijn eveneens uitgesloten, tenzij een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van NETCO zich schuldig maakt aan grove nalatigheid of opzet ter zake.Een schriftelijk overeengekomen leveringsdatum wordt telkens op passende wijze verlengd in geval van bedrijfsstoringen, staking, uitsluiting, niet-levering door de toeleverancier en in andere gevallen die buiten de invloedssfeer van NETCO liggen. NETCO zal echter de klant op de hoogte stellen indien zij kennis krijgt van omstandigheden die de schriftelijk overeengekomen levertijd verlengen.De levering geschiedt voor rekening van de koper. Bij de overdracht van de goederen aan de vervoerder gaat het risico van onopzettelijk verlies en beschadiging van de goederen over op de koper. NETCO verbindt zich ertoe een transportverzekering af te sluiten voor de goederen naar de door de koper opgegeven plaats van overhandiging ten bedrage van de dekking van de koopprijs, tenzij de koper uitdrukkelijk afziet van het afsluiten van deze transportverzekering. De kosten van de transportverzekering zijn voor rekening van de koper. Deelleveringen door NETCO zijn toegestaan.

 

5. Eigendomsvoorbehoud, verpanding, overdracht

NETCO blijft eigenaar van de geleverde goederen en diensten tot volledige betaling van de koopprijs inclusief eventuele vertragingsrente en juridische kosten. Tot aan de eigendomsoverdracht mag de koper de goederen niet verpanden of tot zekerheid aan derden overdragen. Voor de overdracht van de rechten van de koper aan derden is de schriftelijke toestemming van NETCO vereist. Indien de onder eigendomsvoorbehoud door NETCO geleverde zaken in beslag worden genomen of verbeurd worden verklaard, is de koper verplicht NETCO hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Hij draagt alle kosten in verband met de vrijgave van de goederen.

De koper is gerechtigd de goederen in de normale gang van zaken te verkopen, mits hij niet in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen jegens NETCO en geen andere overeenkomsten hiermee in strijd zijn. Het risico van verlies, beschadiging of slijtage gedurende de periode van eigendomsvoorbehoud is voor rekening van de koper.

Indien de koper de goederen met andere zaken combineert, verwerft NETCO de mede-eigendom van de gecombineerde zaken in verhouding tot de waarde van de andere zaken gecombineerd met de goederen van NETCO.

6. Aftreding, beëindiging

Tenzij anders overeengekomen is de koper te allen tijde gerechtigd de met NETCO gesloten koopovereenkomst te ontbinden. Indien de ontbinding plaatsvindt om redenen die niet tot de verantwoordelijkheid van NETCO behoren, is de koper verplicht de volledige koopprijs te betalen voor de op het moment van ontvangst van de ontbindingsverklaring reeds geproduceerde leveringen en verrichte diensten. Voor op dat moment nog niet vervaardigde producten of nog niet verrichte diensten is de koper aan NETCO een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ter grootte van 60% van de koopprijs indien de ontbinding plaatsvindt binnen een periode van 30 dagen voor de verwachte leveringsdatum.

In alle andere gevallen is de koper aan NETCO een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 40% van de koopprijs, tenzij de koper een geringere schade bewijst. NETCO is gerechtigd om in plaats van de forfaitaire schadevergoeding de werkelijk geleden aantoonbare schade te vorderen. Indien de klant zijn betalingen of de nakoming van andere uit de overeenkomst met NETCO voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, indien hij ophoudt met betalen of indien een aanvraag tot het instellen van een faillissements- of gerechtelijk akkoord wordt ingediend tegen zijn vermogen of dat van zijn wettelijke vertegenwoordigers, heeft NETCO het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en schadevergoeding wegens wanprestatie te vorderen.

 

7. Garantie

NETCO geeft garantie in het geval dat de geleverde goederen geen materiële of verwerkingsfouten vertonen die de waarde of de geschiktheid voor het normale gebruik of het krachtens de overeenkomst veronderstelde gebruik teniet doen of verminderen en dat de goederen alle eigenschappen bezitten die uitdrukkelijk in de orderbevestiging worden gegarandeerd, tenzij hieronder anders wordt bepaald. De garantieperiode wordt geregeld door de wettelijke bepalingen of moet afzonderlijk worden overeengekomen. Het begint in maanden na ontvangst van de goederen of dienst.

De bepalingen van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) inzake koopovereenkomsten zijn van toepassing.

In geval van gerechtvaardigde meldingen van gebreken zal NETCO op zodanige wijze garantie verlenen voor goederen dat zij materiaal- en verwerkingsgebreken herstelt door reparatie in haar eigen werkplaats of door vervanging van de aangetaste onderdelen. Indien de reparatie mislukt of indien de vervangende levering gebrekkig is, heeft de koper het recht een prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst te eisen.

Voor zover de koper niet instemt met de nakoming door NETCO van bovengenoemde garantieaanspraken, vervallen zijn eventuele aanspraken op ontbinding, vermindering of schadevergoeding alsmede aanspraken op eventuele vergoeding van montage- en demontagekosten alsmede van gevolgschade. NETCO is niet aansprakelijk voor door de koper geleden directe of indirecte schade in verband met gebreken aan de gekochte zaken, tenzij NETCO zich ter zake schuldig maakt aan opzet of grove schuld.

Bij gebreken in de ontwikkelingsdiensten moet de koper deze op begrijpelijke wijze melden. Hij ondersteunt NETCO bij het opheffen van gebreken binnen de grenzen van het redelijke. Dit geldt met name voor de overdracht van het defecte programma, de levering van besturingsomgevingen en de installatie van updates. Op de levering van software is het dienstencontractenrecht van toepassing. Voor zover door NETCO ontwikkelde software niet overeenstemt met het contractueel veronderstelde gebruik en overeenkomstige afwijkingen door de klant schriftelijk worden gemeld, is NETCO verplicht het gebrek binnen de wettelijk of contractueel overeengekomen termijn na levering te verhelpen.

De fouten omvatten geen productafwijkingen in de zin van marktinnovaties. De klant heeft alleen recht op onderhoud en aanpassing van de software indien hij een onderhoudscontract met NETCO heeft afgesloten. Voor software die niet door NETCO is vervaardigd, wordt geen garantie aanvaard. In dit verband gelden de rechten die blijken uit de respectieve licentievoorwaarden.

 

8. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Vorderingen tot schadevergoeding tegen NETCO inclusief haar plaatsvervangers – ongeacht de rechtsgrond – die lichte nalatigheid vereisen, bestaan alleen indien een wezenlijke contractuele verplichting/verplichting is geschonden. In dit geval zijn schadeclaims beperkt tot de hoogste van de orderwaarde of € 100.000; aansprakelijkheid voor winstderving is uitgesloten.

De klant kan verdere aansprakelijkheid eisen tegen betaling van een risicotoeslag.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien het gebrek aan het product van de klant is ontstaan door een onjuist gebruik van het door NETCO geleverde product. Voorts geldt de vrijstelling van aansprakelijkheid niet in het geval NETCO een product in opdracht van de klant vervaardigt zonder kennis van het eindproduct of zonder de mogelijkheid het gebruik ervan te beïnvloeden. Er is geen ontheffing van aansprakelijkheid jegens de koper voor zover een grond voor uitsluiting van aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 7 van de EG-richtlijn van toepassing is ten gunste van NETCO.

9. Licenties en auteursrechten

De auteursrechten alsmede de gebruiks- en exploitatierechten op het verkochte product blijven bij NETCO, ongeacht de levering aan de koper, tenzij anders overeengekomen. Voor de reproductie van individuele leveringsonderdelen of systemen van NETCO is schriftelijke toestemming van NETCO vereist.

De reproductie van NETCO-software is alleen toegestaan voor intern gebruik of voor back-up doeleinden. Voor software die niet door NETCO is geproduceerd, gelden de respectievelijke auteursrechtelijke bepalingen.

10. Uitvoer en wederuitvoer

De klant verbindt zich ertoe de door NETCO geleverde goederen slechts te exporteren/re-exporteren indien de relevante EG-bepalingen en de bepalingen van de Duitse federale wet inzake buitenlandse handel en betalingen worden nageleefd. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van kennis van deze juridische gebieden.

11. Rechtsgebied

De plaats van jurisdictie voor alle uit contracten voortvloeiende geschillen is Wernigerode, voor zover dit effectief is overeengekomen.

12. Slotbepalingen

Op de rechtsbetrekkingen tussen de partijen is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

Indien een koper onder het toepassingsgebied van de Wet op de gegevensbescherming valt, stemt hij in met de verwerking van zijn gegevens voor zover deze noodzakelijk is voor het doel van het contract. Indien een bepaling van deze Algemene handels-, verkoop- en leveringsvoorwaarden ongeldig wordt, wordt zij geacht te zijn vervangen door een bepaling die de betekenis van de ongeldige bepaling in termen van economisch resultaat zo dicht mogelijk benadert en overeenstemt met de belangen van de betrokken partijen.

De beperkingen zijn niet van toepassing voor zover de schade wordt gedekt door de openbare aansprakelijkheidsverzekering van NETCO en de verzekeraar uitkeert. NETCO verbindt zich ertoe de bij het sluiten van de overeenkomst bestaande dekking te handhaven. De koper is vrijgesteld van aansprakelijkheid op grond van de EG-richtlijn inzake productaansprakelijkheid voor zover hij aansprakelijk wordt gesteld voor schade als gevolg van schade veroorzaakt door de gebrekkigheid van een door NETCO vervaardigd product.

Het verwijderen of uitwissen van de originele technische markeringen en ongeoorloofde ingrepen in goederen en diensten kunnen de garantie doen vervallen. Voor zover NETCO gebruikte hardware verkoopt, is garantie hierop uitgesloten, tenzij in het individuele geval anders is overeengekomen. NETCO aanvaardt geen garantie voor gebreken aan het gekochte artikel die zijn ontstaan door toeval, normale slijtage of onjuiste behandeling van welke aard dan ook door de koper of diens vertegenwoordigers. De klant draagt hierbij zijn vorderingen uit de overdracht van de voorbehouden goederen ter hoogte van de respectievelijke netto factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot zekerheid over aan NETCO; NETCO aanvaardt hierbij deze overdracht. NETCO heeft het recht haar vorderingen uit leveringen en diensten te cederen en te verkopen aan een bank voor financieringsdoeleinden.