Privacybeleid

Wij zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft voor de directie van NetCo Professional Services GmbH een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina’s van NetCo Professional Services GmbH is mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor deze verwerking, zullen wij over het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de voor NetCo Professional Services GmbH geldende landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

Als beheerder heeft NetCo Professional Services GmbH talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter altijd onderhevig zijn aan zwakke plekken in de beveiliging, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.

1. Begripsbepalingen

De gegevensbeschermingsverklaring van NetCo Professional Services GmbH is gebaseerd op de termen die door de Europese richtlijn en verordening worden gebruikt bij het uitvaardigen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen wij de gebruikte termen vooraf toelichten.

In dit privacybeleid gebruiken wij onder andere de volgende termen:

 • a)    Persoonsgegevens

  Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b)    Betrokkene

  Onder betrokkene wordt verstaan elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

 • c)    Verwerking

  Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, klasseren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 • d)    Beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e)    Profiling

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot de arbeidsprestatie, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de interesses, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of de verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • f)     Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g)   Verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking

  De voor de verwerking verantwoordelijke of verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doeleinden en middelen van deze verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kan in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke specifieke criteria hij wordt aangewezen.

 • h)    Verwerker

  Verwerker: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • i)      Ontvanger

  Een ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet aan derden. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoekstaak krachtens het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • j)      Derde

  Onder “derde” wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken.

 • k)    Toestemming

  Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke partij in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is:

NetCo Professional Services GmbH
Am Mönchenfelde 13
38889 Blankenburg (Harz)
Duitsland
Tel.: +49 3944 950-0
E-Mail: info@netco.de
Website: https://www.netco.de

3. Cookies

De internetpagina’s van NetCo Professional Services GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Talloze websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina’s en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan NetCo Professional Services GmbH de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in de zin van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers te vergemakkelijken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in een online winkel. De webwinkel onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zich zo definitief verzetten tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

a)    Cookies via social media plugins

Op onze website worden links naar onze sociale mediasites aangeboden (YouTube, LinkedIn, Xing, Facebook, Instagram), wat gebeurt door het insluiten van een plugin voor sociale media (“sociale netwerkpictogrammen van de paginabouwer Elementor”). Hierdoor kunnen cookies op vele websites worden gebruikt en informatie over uw online activiteiten verzamelen. Deze cookies worden geplaatst door derden, zoals reclame- of analysebedrijven (sociale netwerken).

4.Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van de NetCo Professional Services GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden geopend, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de NetCo Professional Services GmbH geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig (1) om de inhoud van onze website correct te leveren, (2) om de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) om de werking van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te verzekeren, en (4) om de rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de NetCo Professional Services GmbH enerzijds anoniem verzamelde gegevens en informatie en anderzijds met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen, zodat we uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau kunnen garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van de persoonsgegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Contactmogelijkheid via de website

De website van de NetCo Professional Services GmbH bevat wettelijke voorschriften die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maken, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van de betrokkene of om contact met hem op te nemen. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

a) Friendly Captcha

We gebruiken de Friendly Captcha-tool op onze website. Deze tool wordt aangeboden door Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee.

De tool wordt gebruikt om geautomatiseerde en misbruikte verzoeken door zogenaamde “bots” te voorkomen. Als onderdeel van dit proces wordt uw IP-adres door Friendly Captcha geregistreerd om een cryptografische taak naar uw apparaat te sturen. Deze taak wordt op de achtergrond opgelost en zodra deze is opgelost, bevestigt Friendly Captcha aan de server dat het een natuurlijk persoon is.

Friendly Captcha verwerkt en slaat de volgende gegevens op in het bovengenoemde proces:

 • Geanonimiseerd IP-adres van de aanvragende computer Informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem
 • Geanonimiseerde teller per IP-adres voor het regelen van cryptografische taken
 • Website waarvandaan toegang werd verkregen (zogenaamde referer-URL)

De gegevens worden gebruikt ter bescherming tegen bots. De wettelijke basis voor verwerking is het gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG om misbruik van toegang of spam-aanvallen door bots te voorkomen. Als er persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van Friendly Captcha, worden deze na 30 dagen verwijderd.

Meer informatie beschikbaar op https://friendlycaptcha.com/de/privacy

6. Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke zal persoonsgegevens van de betrokkene slechts verwerken en opslaan gedurende de tijd die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, daarin voorziet.

Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een door de Europese richtlijn en verordening of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

7. Rechten van de betrokkene

 • a)    Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het recht, toegekend door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, om van de verantwoordelijke voor de verwerking te vernemen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b)    Recht op informatie

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om te allen tijde en kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de over hem of haar opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van die informatie. Bovendien heeft de Europese richtlijn en verordening de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden

  • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt

  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties

  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van deze duur

  • het bestaan van een recht om rectificatie of wissing van de hen betreffende persoonsgegevens te verkrijgen of beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om zich tegen een dergelijke verwerking te verzetten

  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

  • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

  Voorts heeft de betrokkene het recht te vernemen of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht om informatie te krijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

  Als een betrokkene dit recht op toegang wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c)   Recht op correctie

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en de verordening verleende recht om onverwijld onjuiste hem betreffende persoonsgegevens te laten rectificeren. Voorts heeft de betrokkene het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

  Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d)    Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en de verordening toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.

  • De betrokkene herroept de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.

  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

  • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

  • De persoonsgegevens werden verzameld in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig art. 8, lid 1, AVG.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van de door de NetCo Professional Services GmbH opgeslagen persoonsgegevens wenst, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris voor gegevensbescherming van de NetCo Professional Services GmbH of een andere medewerker zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

  Als de persoonlijke gegevens door NetCo Professional Services GmbH openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf als verantwoordelijke verplicht is de persoonlijke gegevens te wissen op grond van art. 17 lid. 1 AVG, zal NetCo Professional Services GmbH redelijke maatregelen treffen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere verantwoordelijken voor de verwerking van de gepubliceerde persoonsgegevens te compenseren, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om de betrokkene ervan in kennis te stellen dat hij of zij die andere verantwoordelijken voor de verwerking heeft verzocht alle links naar of kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming van de NetCo Professional Services GmbH of een andere medewerker zal in individuele gevallen het nodige regelen.

 • e)    Recht op beperking van de verwerking

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en de verordening toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.

  • De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.

  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wil verzoeken om beperking van de door NetCo Professional Services GmbH opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris voor gegevensbescherming van de NetCo Professional Services GmbH of een andere medewerker zal de beperking van de verwerking regelen.

 • f)     Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en de verordening verleende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. De betrokkene heeft tevens het recht om deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen, zonder dat de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zich daartegen verzet, mits de verwerking berust op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

 • Bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG heeft de betrokkene bovendien het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van een voor de verwerking verantwoordelijke naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgebracht, voor zover dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

  Om het recht op gegevensportabiliteit uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met de door de NetCo Professional Services GmbH aangestelde functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker.

 • g)    Recht van bezwaar

  Elke persoon waarop de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om te allen tijde op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), AVG wordt uitgevoerd. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

  De NetCo Professional Services GmbH zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

  Indien de NetCo Professional Services GmbH persoonsgegevens verwerkt met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor dergelijke marketing worden verwerkt. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal NetCo Professional Services GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die door de NetCo Professional Services GmbH wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de gegevensbeschermingsverordening, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

  Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de NetCo Professional Services GmbH of een andere medewerker. Het staat de betrokkene tevens vrij zijn recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG.

 • h)    Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, waaronder profilering

  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese richtlijn en de verordening toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) is genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal NetCo Professional Services GmbH passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht om de betrokkene te betrekken bij de verantwoordelijke voor de verwerking, zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

  Indien de betrokkene de rechten betreffende geautomatiseerde besluiten wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • i)      Recht om toestemming in te trekken volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Elke persoon waarop de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Als de betrokkene het recht wil uitoefenen om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

8. Gegevensbescherming bij sollicitaties en de sollicitatieprocedure

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten voor het beheer van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager relevante aanvraagdocumenten langs elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, bij de verwerkingsverantwoordelijke indient. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na de kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, mits geen andere legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking zich tegen deze verwijdering verzetten. Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

9. Bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, vergelijken en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over de website van waaruit een betrokkene een website heeft bezocht (zogenaamde referrers), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt vooral gebruikt om een website te optimaliseren en de kosten en baten van internetreclame te analyseren.

De beheerder van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De controller gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd indien de toegang tot onze internetpagina’s plaatsvindt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van de bezoekersstroom op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen over de activiteiten op onze website en om andere diensten te verlenen in verband met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informaticasysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de desbetreffende Google Analytics-component automatisch ertoe gebracht gegevens aan Google door te geven met het oog op online-analyse. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te traceren en vervolgens commissieberekeningen mogelijk te maken.

Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, bijvoorbeeld de toegangstijd, de locatie van waaruit een toegang plaatsvond en de frequentie van de bezoeken van de betrokkene aan onze website. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan de via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zich aldus definitief verzetten tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en verband houden met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en om een dergelijke verwerking te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene een browser add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan internetpagina’s mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon waarover hij of zij de controle heeft, is het mogelijk om de browser add-on opnieuw te installeren of te activeren.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google vindt u ophttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt nader uitgelegd onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

10. Bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Google Ads

De controller heeft Google Ads geïntegreerd op deze website. Google Ads is een internetadvertentiedienst waarmee adverteerders advertenties kunnen weergeven in zowel de zoekmachineresultaten van Google als in het advertentienetwerk van Google. Met Google Ads kan een adverteerder vooraf bepaalde trefwoorden opgeven, waardoor een advertentie uitsluitend in de resultaten van de zoekmachine van Google wordt weergegeven wanneer de gebruiker een voor het trefwoord relevant zoekresultaat met de zoekmachine opzoekt. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties door middel van een automatisch algoritme en in overeenstemming met de vooraf gedefinieerde trefwoorden verspreid op websites die relevant zijn voor het onderwerp. De werkmaatschappij van de Google Ads diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Het doel van Google Ads is om reclame te maken voor onze website door het weergeven van interessante advertenties op de websites van derde bedrijven en in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine en om advertenties van derden op onze website weer te geven. Als een betrokkene onze website bezoekt via een advertentie van Google, wordt door Google een zogenaamde conversiecookie opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en dient niet om de betrokkene te identificeren. De conversiecookie wordt gebruikt om bij te houden of bepaalde subpagina’s, bijvoorbeeld het winkelmandje van een online winkelsysteem, op onze website zijn opgeroepen, mits de cookie nog niet is verlopen. Met de conversiecookie kunnen zowel wij als Google nagaan of een betrokkene die onze website heeft bezocht via een AdWords-advertentie een verkoop heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop van goederen heeft voltooid of geannuleerd. De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website samen te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is verwezen, d.w.z. om het succes of de mislukking van de respectieve AdWords-advertentie te bepalen en onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google Ads ontvangen informatie van Google waarmee de betrokkene zou kunnen worden geïdentificeerd.

Door middel van de conversiecookie wordt persoonlijke informatie, zoals de door de betrokkene bezochte websites, opgeslagen. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens delen met derden. De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zich zo definitief verzetten tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een reeds door Google AdWords geplaatst cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame van Google. Hiervoor moet de betrokkene de link www.google.de/settings/ads oproepen vanuit een van de internetbrowsers die hij of zij gebruikt en daar de gewenste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

11. Gebruik van Google Remarketing

Wij gebruiken ook de remarketingfunctie van Google. Hierdoor kunnen wij u gepersonaliseerde reclame aanbieden op geschikte advertentieruimtes op andere websites op basis van de interesses die u op onze website hebt getoond. Deze optie is beperkt tot maximaal 18 maanden.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Google. U kunt op interesses gebaseerde reclame voorkomen door deze browser-plugin te installeren.

12. Gebruik van de Facebook Pixel (Facebook Custom Audiences):

Verder maken wij op onze website gebruik van de zogenaamde “Facebook Pixel” van Facebook Inc (“Facebook”). Hierdoor kunnen op interesses gebaseerde advertenties (“Facebook-advertenties”) worden weergegeven aan gebruikers van onze website wanneer zij het sociale netwerk Facebook of andere websites bezoeken die deze methode ook gebruiken. Via de Facebook-pixel maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de Facebook-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Facebook door het gebruik van deze tool verzamelt en informeren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de integratie van de Facebook-pixel ontvangt Facebook de informatie dat u op een van onze advertenties hebt geklikt of de desbetreffende webpagina van onze website hebt opgeroepen. Als u bent geregistreerd bij een Facebook-dienst, kan Facebook het bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Facebook of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres en andere identificerende kenmerken te weten komt en opslaat.

Met het gebruik van de Facebook-pixel streven wij ernaar om door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen te tonen aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons internetaanbod. Met behulp van de Facebook-pixel willen wij ervoor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële belangstelling van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Bovendien kunnen wij met behulp van de Facebook-pixel de doeltreffendheid van Facebook-advertenties voor statistische doeleinden volgen door te zien of gebruikers naar onze website zijn doorverwezen nadat zij op een Facebook-advertentie hebben geklikt. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de Facebook Pixel is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Informatie van de derde partij: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; verdere informatie over de gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

13. etracker

De aanbieder van deze website gebruikt diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland(www.etracker.com) om gebruiksgegevens te analyseren. Wij gebruiken niet standaard cookies voor webanalyse. In zoverre wij analyse- en optimalisatiecookies gebruiken, vragen wij vooraf uw uitdrukkelijke toestemming. In dat geval en met uw toestemming worden cookies gebruikt om een statistische dekkingsanalyse van deze website, een meting van het succes van onze online-marketingmaatregelen en testprocedures mogelijk te maken, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online-aanbod of onderdelen daarvan te testen en te optimaliseren.Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker. etracker cookies bevatten geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De gegevens die door etracker worden gegenereerd, worden door etracker in opdracht van de aanbieder van deze website uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en zijn derhalve onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetten en normen inzake gegevensbescherming. etracker is in dit verband onafhankelijk gecontroleerd en gecertificeerd en heeft het ePrivacyseal-keurmerk voor gegevensbescherming gekregen.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van art. 6 lid 1 lit. f (gerechtvaardigd belang) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze zorg in termen van de AVG (gerechtvaardigd belang) is de optimalisatie van ons online aanbod en onze aanwezigheid op het web. Aangezien de privacy van onze bezoekers voor ons belangrijk is, worden gegevens die een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk maken, zoals het IP-adres, login- of apparaatidentificatie, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Wij gebruiken de gegevens niet op een andere manier, combineren ze niet met andere gegevens en geven ze niet door aan derden.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen bovengenoemde gegevensverwerking door op de schuifknop te klikken. Het bezwaar heeft geen nadelige gevolgen.

Als er geen schuifknop wordt getoond, is de gegevensverzameling al verhinderd door andere blokkeringsmaatregelen.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij etracker hier.

15. Rechtsgrondslag van de verwerking

Artikel 6 I letter a AVG dient als rechtsgrondslag voor ons bedrijf voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I letter b van de AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I letter c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker op ons terrein gewond raakt en zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere belangrijke informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moet worden doorgegeven. Dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 I letter d AVG. Ten slotte zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op art. 6 I letter f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag indien de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de AVG).

16. Rechtmatige belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6(I)(f) van de AVG, is ons legitieme belang de bedrijfsvoering ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

17. Duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist als ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering of het aangaan van het contract.

18. Wettelijke of contractuele vereisten om de persoonsgegevens te verstrekken; noodzaak voor het sluiten van de overeenkomst; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij wijzen u erop dat het verstrekken van persoonsgegevens soms wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een overeenkomst met hem of haar sluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal de betrokkene per geval informeren of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

19. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

20. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van NetCo Professional Services GmbH wordt gebruikers de mogelijkheid geboden om zich te abonneren op onze bedrijfsnieuwsbrief. Het daarvoor gebruikte invoermasker geeft aan welke persoonlijke gegevens bij bestelling van de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven.

NetCo Professional Services GmbH informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan in principe alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor de mailing van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt er een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor het eerst is geregistreerd voor verzending van de nieuwsbrief met behulp van de dubbele opt-in procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres, als de betrokkene, toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op dat door de Internet Service Provider (ISP) is toegewezen aan het computersysteem dat door de betrokkene op het moment van registratie wordt gebruikt, evenals de datum en het tijdstip van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient derhalve om de verwerkingsverantwoordelijke rechtsbescherming te bieden.

De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de inschrijving voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Daarnaast kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of voor de registratie, zoals het geval kan zijn als er wijzigingen zijn in het aanbod van de nieuwsbrief of als de technische voorwaarden veranderen. De persoonlijke gegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst worden verzameld, worden niet doorgegeven aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokken persoon worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens, die de betrokkene ons heeft gegeven voor de nieuwsbriefdienst, kan te allen tijde worden ingetrokken. Om deze toestemming in te trekken, staat er in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link. Het is ook te allen tijde mogelijk om zich rechtstreeks op de website van de verwerkingsverantwoordelijke af te melden voor de nieuwsbrief of om de verwerkingsverantwoordelijke op een andere manier te informeren.

21. Volgen van nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven van NetCo Professional Services GmbH bevatten zogenaamde telpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Met behulp van de ingesloten pixelcode kan NetCo Professional Services GmbH vaststellen of en wanneer een e-mail door een betrokken persoon werd geopend en welke links in de e-mail door de betrokken persoon werden opgeroepen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter op de interesses van de betrokkene af te stemmen. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de aparte toestemmingsverklaring in dit verband in te trekken via de dubbele opt-in procedure. Na herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. NetCo Professional Services GmbH interpreteert een annulering van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator van de gegevensbeschermingsverklaring van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe gegevensbeschermingsfunctionaris Schweinfurt, in samenwerking met de advocaat voor gegevensbeschermingsrecht Christian Solmecke.

Bij vragen over ons privacybeleid of de door ons opgeslagen gegevens kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: dsb@netco.de.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator van de gegevensbeschermingsverklaring van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe functionaris voor gegevensbescherming Schweinfurt, in samenwerking met de advocaat voor gegevensbeschermingsrecht Christian Solmecke.

Wals u vragen hebt over ons privacybeleid of de gegevens die wij bewaren, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres dsb@netco.de.

Functionaris voor gegevensbescherming:
IZAG gGmbH
Dipl. Ing. Ralph Angerstein
Schleinitzstr. 7
38889 Blankenburg (Harz)

E-Mail: dsb@netco.de
Telefoon: +49 3917 2757277